Návod k použití čistící sady Eclipse

 

Obsah zásilky: Čistící kapalina ECLIPSE 59 ml 1 ks, 1 ks balíček deseti utěrek 10x10 cm PEC*PAD, 1 ks kapátko, 1 ks uzávěr po nasazení kapátka, 1 ks čistící stěrka šířky 14 mm s nasazenou utěrkou zatavená do igelitu, 1 ks igelitový sáček s rychlouzávěrem pro prachotěsné skladování stěrky.

 

Na krabičce s čistící kapalinou i na lahvičce s kapalinou ECLIPSE jsou nalepena bezpečnostní upozornění v českém jazyce, která jsou uvedena i v tomto návodu. Pokud se s nimi neseznámíte, s kapalinou nepracujte !!!

 

 

Důležité upozornění: Náhradní utěrky, označované jako PAC PAD, nejsou na stránkách výrobce těchto utěrek doporučovány pro čištění krycích skel čipů digitálních fotoaparátů, protože ten pro tyto účely nedávno vyvinul ještě speciálnější a několikanásobně dražší utěrky než PAC PAD. Originální utěrka je nasazena na čistící stěrce. Zkušenosti tisíců uživatelů za uplynulá léta ovšem potvrzují, že utěrky PAC PAD je možné používat naprosto bez rizika poškození krycího skla snímače (anti-aliasing filtru). Bližší informace můžete nalézet např. na:

http://www.pbase.com/copperhill/image/11442097

http://www.luminous-landscape.com/reviews/cameras/kodak-dcs.shtml

http://www.paul-simon.info/HTML/sensorreinigung-digitale-spiegelreflexkamera.html

http://photo.box.sk/news.php3?id=8654

http://www.outbackphoto.com/tforum/viewtopic.php?TopicID=1024

http://www.robgalbraith.com/ubbthreads/showflat.php?Number=247501

další odkazy naleznete na internetu jistě sami :)

 

 

Bezpečnostní upozornění

Podstatnou složkou čistící kapaliny je ultračistý METHANOL.

Methanol je nebezpečná chemická látka, klasifikovaná podle svých nebezpečných vlastností ve smyslu nařízení vlády č. 25/1999 Sb. jako toxická a vysoce hořlavá látka s výstražnými symboly T – Toxický a F Vysoce hořlavý s R-větami R 11 Vysoce hořlavý a R 23/25 Toxický při vdechování a při požití. Již požití 10 ml může vést k oslepnutí!!!! Bezpečné nakládání s touto látkou upravují tyto S-věty:

·         S1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.

·         S 7 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

·         S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení.

·         S 24 Zamezte styku s kůží.

·         S 45 V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

·         S13 – Uchovávejte oddělené od potravin nápojů a krmiv

Dle údajů bezpečnostního listu a. s. Lachema se methanol vyznačuje těmito fyzikálně-chemickými, toxikologickými vlastnostmi a ekologickými vlastnostmi:

·         teplota varu:  64 - 65 °C

·         teplota tání/tuhnutí:  - 98 °C

·         hustota: 790 kg/m3

·         teplota vzplanutí: 11 °C

·         teplota vznícení: 455 °C

·         hořlavost: vysoce hořlavý

·         meze výbušnosti:  (horní mez) 6,0 obj. %  (dolní mez), 36,5 obj. %

·         rozpustnost ve vodě: neomezená

·         Dráždivost: 20 mg/24 h dráždí sliznice a pokožku, kůže (králík)

Zkušenosti u člověka: stav opojení, křeče v břiše, závratě, bolesti hlavy, nevolnost a zvracení, lehká narkóza, později poruchy vidění, bezvědomí, zástava dechu, inhalačně: TCLo :300 ppm (změny ve zrakovém poli, bolest hlavy). Při požití je základní protilátkou ethylalkohol (tj. čistý líh přidávaný či obsažený v lihovinách - vodka, whisky, gin - ty jej obsahují největší množství).
 

Akutní toxicita pro vodní organismy:

·         LC50, 96 hodin, ryby (mg/l),
Pimephales promelas: 28 100

·         EC50, 48 hodin, dafnie (mg/l): > 100

Toxicita pro ostatní prostředí:

·         číslo toxicity pro ryby: < 2

·         číslo toxicity pro bakterie: 2,2

·         číslo toxicity pro savce: 1

 

Na závěr proto zopakujme:
Lahvička obsahuje METHANOL, který je vysoce hořlavý a jedovatý – CHRAŇTE PŘED DĚTMI !!

Tato vysoce hořlavá kapalina hoří neviditelným plamenem! Nevystavujte vysokým teplotám – nepřibližujte se k žhnoucím předmětům, předmětům, které vydávají jiskření, kamnům a otevřenému plameni! Pozor na vstříknutí do očí – při zasažení očí je vypláchněte proudem vody a vyhledejte lékaře! NEBEZPEČNÝ PŘI POŽITÍ – v případě požití vyvolejte zvracení a vyhledejte lékaře (lahvičku s roztokem nebo krabičku od ní vezměte s sebou) a upozorněte jej, že došlo k požití čistého methylalkoholu a sdělte mu požité množství! Pracujte pouze v dobře větraných či prostorných místnostech – výpary mohou způsobit při nadýchání bolesti hlavy a nevolnost. Produkt je určen pro profesionální použití v oblasti čištění fotografické techniky a není určen pro jiné účely – NESMÍ být skladován v lékárničce, NESMÍ být skladován v dosahu dětí, VŽDY MUSÍ být po použití lahvička pečlivě uzavřena. PŘI PRÁCI S KAPALINOU NEKUŘTE!!! PŘI PRÁCI NEJEZTE !!!

KAPALINA NESMÍ BÝT PŘEPRAVOVÁNA LETECKY !!!

 

PRVNÍ POMOC

Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny: Účinek se projevuje bolestmi hlavy,  závratěmi, nevolnostmi,  zvracením, potížemi s dechem,  cyanózou,  křečemi.

       VE VŠECH PŘÍPADECH OKAMŽITĚ PŘIVOLAT LÉKAŘE !

Při nadýchání: Vynést  postiženého čerstvý vzduch, uvolnit  oděv, jestliže došlo  k zástavě dýchání , provádět umělé dýchání příp. použití dýchacího přístroje, zajištění postiženého v teple a v klidu.  Okamžitě přivolat lékaře !

Při styku s kůží: Okamžitě svléknout potřísněný oděv, omýt zasaženou pokožku   velkým množstvím vody a vyhledat  lékaře!

Při zasažení očí: Co nejrychleji a co nejdůkladněji  vyplachovat po dobu 15 min. velkým množstvím  vody, okamžitě vyhledat lékaře!

Při požití: Vypít alespoň 1/2 l vlažné vody, vyvolat zvracení. Poté podávat 40%ní roztok ethylalkoholu ( whisky nebo vodka) až do známek opilosti,  okamžitě přivolat lékaře!

Opatření pro hasební zásah

Vhodná hasiva:  prášek, střední a těžká pěna, CO2

 

 

POKUD JSTE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ NEČETLI, S KAPALINOU NEPRACUJTE !!!

  

Výrobek ECLIPSE a utěrky jsou určeny pro čištění skleněných optických ploch. I když výrobce, dodavatel i prodejce testovali výrobek pro zamýšlený účel a řada výrobců digitálních fotoaparátů tento výrobek doporučuje pro čištění objektivů a snímacích senzorů digitálních fotoaparátů (FUJI, KODAK, Hasselblad ..), řada jiných firem k tomuto čištění nevydala žádné stanovisko nebo připustila tento způsob čištění s tím, že riziko je na straně uživatele (Nikon, Canon). V každém případě se jedná o zásah do přístroje, který není popsán ve většině návodů k použití fotoaparátů. Veškeré čištění a riziko poškození fotoaparátu je pouze na Vás. V případě jakýchkoliv pochybností si nechte fotoaparát vyčistit v autorizovaném servisu.

 

 Pro jaké fotoaparáty je tato čistící sada určena?

 

Tato sada je vybavena čistící stěrkou s šířkou odpovídající rozměru snímače (3 velikosti pro snímače 1,6x, 1,3x a full frame), která je vhodná pro čištění senzorů všech značek digitálních fotoaparátů.
 

 

 Potřebuje váš snímací senzor vyčistit?

Každý uživatel digitální zrcadlovky se časem setká s problémem nečistot na snímacím čipu = senzoru = nízkoprůchodovém filtru. Tento problém vzniká již velice brzy zvláště při časté výměně objektivů nebo pobytu v prašném prostředí. Nečistoty se projevují tmavými body různé velikosti, které jsou zvláště dobře viditelné v souvislých světlých plochách (obloha). Často dochází k znečištění čipu již při výrobě. Prach se neusazuje přímo na čipu, ale na tzv. nízkoprůchodovém filtru, který tento snímací čip překrývá a mimo jiné i chrání. Prach je na čipu prostým okem prakticky neviditelný. Pokud jste si prachu ve svých snímcích doposud nevšimli, není pro vás problém čištění patrně aktuální. Čím nižší clonu při fotografii použijete, tím bude prach méně viditelný – světelné paprsky se kolem prachových částic „ohnou“ a prach tak není vidět. Prach na čipu uvidíte až tak od clony 11 výše.

 

Pokud vás zajímá, kolik prachu se na vašem čipu usídlilo, postupujte následovně:

  1. Přepněte fotoaparát do manuálního režimu (většinou volba „M“) nebo do režimu A-priorita clony
  2. Nastavte nejvyšší možnou clonu (např. 22)
  3. Nastavte čas na cca 1/30 sekundy (pokud nejste v režimu A)
  4. Vyklopte vestavěný blesk nebo nasaďte externí
  5. Vypněte automatické ostření – nastavte „nekonečno“
  6. Namiřte fotoaparát na bílý list papíru
  7. Pořiďte fotografii

Snímek si prohlédněte na displeji fotoaparátu (zvětšený!) nebo si jej zobrazte v počítači. Všechny tmavé skvrny na ploše snímku jsou prachové částice. Testovací snímek můžete pořídit i jiným způsobem (viz. obr.) – nejlépe se k tomu hodí bílé sklo či mléčné plexisklo. Při prosvícení zezadu nemusíte používat blesk – vypněte všechna „udělátka“ jako je automatické vyvážení bílé, doostřování atd. Uživatelé Photoshopu mohou otevřít obrázek a stiskem  Ctrl Shift L (úrovně automaticky) si prach zvýraznit, viz následující obrázek:

 

Firma Nikon nabízí v současné době čištění snímače (patrně pouze po dobu záruky) ve svém servisu 10x zdarma, otázkou ovšem je, jak daleko je servis od vás vzdálen – pokud nepřipadá v úvahu osobní návštěva servisu, je možné zaslat fotoaparát poštou či přepravní službou. Čistění provádějí i jiné servisy fotografické techniky, obvykle ovšem za úplatu a cena se pohybuje od 300 do 500 Kč – snímač čistí většinou stejným způsobem, který je zde dále popisován. Pokud za čištění snímače zaplatíte, přezkoumejte si výše uvedeným způsobem, jak čištění dopadlo ještě v servisu na displeji fotoaparátu.

 

 

V každém případě se nacházíme na vhodném místě, abyste se důkladně seznámili s kapitolou o čištění filtru v příručce k obsluze, kterou jste obdrželi spolu s fotoaparátem. Většina výrobců doporučuje buď plně nabitou baterii nebo síťový zdroj pro napájení fotoaparátu. Zajištění spolehlivého napájení je velice důležité, protože energie je třeba k udržení zrcátka a závěrky v otevřené poloze. Zavření závěrky či sklopení zrcadla v průběhu čištění může vést k závažné poruše fotoaparátu, na kterou se nevztahuje záruka!!! Některé fotoaparáty (např. Nikon D100) umožňují zvednutí zrcadla – Mirror lock up – pouze s připojeným síťovým zdrojem – v žádném případě nedoporučujeme obcházet zvednutí zrcadla nastavením času „B“, kdy musíte po celou dobu držet stisknutou spoušť – jedno sklouznutí prstu ze spouště v okamžiku, kdy čistíte filtr a je zle – mimoto při času B dochází k normální expozici a snímač je pod napětím – delší působení silného světla jej může poškodit!

 

Ofukujeme

V návodu většiny fotoaparátů se dočtete o čištění snímače ofukováním vzduchem pomocí balonku včetně důrazného doporučení, že se filtru na snímači nemáte v žádném případě ničím dotýkat. Nic nebrání tomu, abyste to zkusili – v žádném případě nefoukejte na filtr ústy – maximálně si jej můžete „zaprskat“. Většinou mnoho nedocílíte – nějaký prach sice může zmizet, ale spokojeni ve většině případů nebudete – za zkoušku nic nedáte.

Další možností, která je zmíněna např. k návodu k použití fotoaparátu D70 (str. 195) je aerosolový čistič, tj. stlačený vzduch. Nádobky se stlačeným vzduchem jsou v prodeji v mnoha specializovaných obchodech  např. s kancelářskou technikou. Ovšem pozor! Většina těchto nádobek ovšem spolu se vzduchem vyfukuje i, patrně vodní, částice, které mohou zanechat na povrchu snímače nepěkné fleky! Nevýhodou tohoto postupu také je, že odfouknutý prach se může dostat i dovnitř přístroje, kam by se za normálních okolností nedostal. Na ofukování garážovým kompresorem či jinými plyny zapomeňte. Pokud chcete sehnat ofukovací balonek, zajděte do lékárny nebo zdravotnických potřeb – prodávají tam balonky na klystýr, které jsou dostatečně veliké, aby vytvořily potřebný proud vzduchu – vyrábí se ve dvou provedeních – celogumové a s nasazovací umělohmotnou tyčkou. Použitelné jsou oba typy.

 


 

Aplikace „protiprachu“

V menu fotoaparátů se nachází často volba nazvaná „Dust ref photo“ či podobně (D70 např. str. 166 návodu). Účelem této funkce je vytvořit jakýsi prachový vzorek usazenin na čipu, který bude při následném zpracování použit jako protiváha obrázku a dojde tak k jeho „vyrušení“. Je ovšem dobré si uvědomit, že pro tento postup je třeba fotografovat do formátu RAW a většinou použít specializovaných program (u Nikonu je to Nikon Capture) a dále také to, že kde nic není (tj. je tam prach), tam si program body „domyslí“ dle okolních bodů. U velmi malých částeček prachu je tento postup chvilku efektivní, dokud se nenahromadí částice větší – potom začíná tato digitální retuš rušit podobně jako samotný prach. Navíc je tento postup třeba téměř při každém snímání opakovat, protože některé částice prachu mají tendenci se po filtru pohybovat – jednak otřesy fotoaparátu při expozici a též rychlé zvednutí a zpětné sklopení zrcátka dělá uvnitř fotoaparátu „průvan“. Při stále stejném „protiprachovém“ snímku můžete potom udělat na obrázku více škody než užitku. Pokud chcete tuto funkci využívat, vždy musíte udělat nový „protiprachový“ snímek po jakémkoliv čištění snímače. Smůlou je, že tyto „protiprachové“ snímky nelze zobrazit na displeji fotoaparátu ani jako běžný obrázek v počítači.

 

Další exotické postupy, které se občas objevují jako „zaručené“ návody a které NELZE v žádném případě doporučit, ale kupodivu občas někoho napadnou:
 

Čištění vysavačem – NE!

- jen to ne! Snímač digitálního fotoaparátu není koberec. Pokud se konec trubice ke snímači „přisaje“, máte o škodu postaráno. Na tom nemění nic ani podomácku vyrobené různé nástavce na trubice. Snahou je čistič snímač v bezprašném prostředí, což použití vysavače popírá – při každém jeho spuštění dochází k erupci prachových částic z výdechového otvoru vysavače a silnému proudění vzduchu v místnosti, který prachové částice dále unáší – přesunutí vysavače do vedlejší místnosti za přivřenými dveřmi nepomůže. Navíc je třeba si uvědomit, že na místo prudce vysávaného vzduchu se musí tlačit z okolí prudce vzduch z místnosti, který s prachovými částicemi letí kolem snímače do vysavače. Existují sice speciální mikrovysavače nečistot ve specializovaných opravnách, které jsou ovšem běžnému smrtelníkovi nedostupné nebo jsou příliš drahé.

 

Čištění nalepením izolepy na snímač – NE!

Je až neskutečné, na co lidé přijdou. Čištění snímače není depilace chloupků na nohou! Představa, že nalepením běžné lepící pásky na snímač a jejím odtrhnutím dojde k odstranění nečistot vypadá svůdně, je to ovšem kapitální blbost, která může vést ke zničení filtru snímače.

 

Použití jiných „zaručených“ kapalin – NE!

Do této oblasti spadá čištění alkoholem, benzinem apod. Snímačů čip je něco jiného než hlava magnetofonu nebo skvrna od kečupu. Čistící kapalina musí mít minimálně dvě vlastnosti – nesmí snímač chemicky poškodit a hlavně – nesmí zanechat na snímači žádné stopy ve formě zaschlých šmouh či celkového závoje. Existují firmy, které vyrábí i jiné speciální roztoky a tyčinky na čištění – čistící kapalinu doporučujeme zakoupit u nich. Důrazně se NEdoporučuje používat na čištění mikrovláknové utěrky – jsou abrasivní, česky, nepatrně škrábou – řada lidí je sice používá prý bez následků, ale ....

 

Použití čistících štětečků

Tyto štětečky jsou prodávány některými výrobci a jejich cena je kolem 100 Euro. Při opatrném zacházení dle návodu nelze snímač poškodit (ač před tímto způsobem návody k fotoaparátům varují). Daleko větším problémem je, že skutečně „přilepené“ nečistoty tímto způsobem odstranit nejde a další věda je, jak je udržet neustále prachuprosté. V žádném případě nepoužívejte běžné štětečky, které lze zakoupit ve fotopotřebách k čištění optiky – mají jiné vlastnosti a při častějším používání můžete filtr snímače poškrábat. Tyto štětečky budou u naší firmy dostupné počátkem února 2006.

 

 

 

Vlastní čištění sadou ECLIPSE

 

1. Nejdříve si zkontrolujte, zda váš senzor skutečně potřebuje vyčistit. Pokud ano, najděte si místnost, která bude splňovat následující požadavky:
- co nejméně prašná – bez průvanu – jako ideální se jeví koupelna – z celého bytu má prachu většinou nejméně
- musí tam být stabilní posezení a dobré osvětlení
- nikdo kolem vás nesmí chodit, aby do vás nevrazil
-
 děti pryč – pracujete s jedovatým přípravkem !!!

 

2. Sejměte objektiv

 

3. Podle typu fotoaparátu nastavte fotoaparát pro čištění – buď s plně nabitou baterií nebo síťovým napájením!

 

4. Připravte si lampičku tak, aby dobře osvětlovala snímač.

 

5. Fotoaparát pokud možno nepokládejte na zadní stěnu, protože volně poletující prach tak má ideální příležitost si na čip pěkně sednout. Čistěte v kolmé poloze (ideální by bylo, aby fotoaparát byl naklopen snímačem dolů, ale to dost dobře nejde).

 

6. Uvolněte originální závěr na ECLIPSE, odstraňte krycí fólii a IHNED nasaďte přiložené průhledné kapátko – dejte pozor, abyste při této manipulaci lahvičku nepřevrhli.

 

7. Z igelitového obalu vyjměte čistící stěrku s nasazenou utěrkou. Nedotýkejte se utěrky na konci stěrky!

 

8. Na samý okraj stěrky kápněte vždy zhruba v 1/3 2, max 3 kapky roztoku, počkejte pár sekund, až se nasaje do utěrky. Nikdy nezkoušejte prsty, zda je utěrka dostatečně navlhčena – z vašich prstů se přenese mastnota na utěrku!

 

9. Pokud nemáte fotoaparát pevně uchycený, přidržte jej druhou rukou, nakloňte stěrku v úhlu cca 45 stupňů a jedním pohybem od jednoho kraje snímače ke druhé setřete snímač – ihned poté stěrku naklopte na druhou stranu a setřete v protisměru. Nešmidlejte stěrkou po snímači! Nevyvíjete velký tlak! Dávejte pozor, abyste fotoaparát náhodně nevypnuli v průběhu čistění!

 

10. Nasaďte zpět objektiv.

 

11. Uzavřete lahvičku! Kapalina se silně odpařuje!

 

12. Proveďte zkušební snímek.

 

Pokud nejste s výsledky čištění spokojeni, můžete postup opakovat – ale s novou utěrkou – před sundáním stávající utěrky ze stěrky si dobře prohlédněte, jak je na stěrce složena – stejným způsobem složte i novou – pokud budete novou utěrku stříhat (což výrobce nedoporučuje), tak si vyberte ostré nůžky, aby nedošlo k otřepení okrajů – mohly by uvolňovat chloupky – ustřižená hrana nesmí přijít do styku se snímačem! Nedotýkejte se prsty v místě čistící plochy. Novou utěrku můžete upevnit ke stěrce např. gumičkou, zkušenější ji mohou  podržet na stěrce rukou. Poté můžete celý postup zopakovat.

 

Nikdy, nikdy, nikdy nekapejte tekutinu přímo na snímač!!! Vždy pouze na stěrku!

U Nikonu D70 je na levé straně vedle snímače více místa a proto se tam stírání lépe zakončuje – nečistoty lze shrnout zcela pryč přes okraj. Je proto možné stírat 2x zprava doleva s otočením stěrky. Pokud objevíte na testovacích snímcích prach, nezapomeňte, že na snímači je všechno obráceně – prach, který je na snímku vlevo nahoře, se ve skutečnosti nachází vpravo dole.

 

Po ukončení práce lahvičku s čistící tekutinou vždy důkladně uzavřete a uložte nejlépe na uzamykatelné místo mimo dosah dětí! Věnujte pozornost bezpečnosti práce – je popsána v úvodu tohoto návodu!

 

Čistící pomůcky (stěrku i utěrky) vždy uložte do igelitového sáčku a dobře uzavřete, aby dovnitř nemohl vnikat prach.

 

Pouze firmy Kodak a Fuji doporučují přímo tuto čistící sadu a uvádějí na internetu i přímo návod k čištění. Všichni ostatní výrobci doporučují pouze ofukování balonkem (ne z pouti!) a zakazují jakýkoliv fyzický kontakt se snímačem (resp. nízkoprůchodovým filtrem). U firem Canon, Nikon, Pentax a Sigma je fyzické čištění snímače v případě jeho poškození (pokud se přiznáte), důvodem ke ztrátě záruky. Na druhou stranu je nutné říci, že při dodržení výše popsaného postupu garantuje výrobce této čistící sady, že nemůže dojít k poškození snímače.

 

Pokud nemáte návod ke svému fotoaparátu Nikon, naleznete jej např. na www.makofoto.cz. Přímé odkazy na jednotlivé fotoaparáty (přepnutí do „čistícího“ režimu naleznete zde: http://www.cleaningdigitalcameras.com/cleaningmode.html, pro fotoaparáty Canon též zde.

 

Odkaz na stránky výrobce: http://www.photosol.com/

 

Čištění snímače výše popsaným způsobem je pouze na Vaše riziko a vlastní odpovědnost! Máte-li jakékoliv pochybnosti, svěřte vyčištění snímače autorizovanému servisu!

 

Při práci dodržujte bezpečnostní zásady!

Nenechávejte v dosahu dětí!

Přečtěte si bezpečnostní upozornění!